Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání (whistleblowing)

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), je v podmínkách Základní  umělecké školy Jihlava zaveden vnitřní oznamovací systém (Směrnice o ochraně oznamovatelů) pro přijímání, evidenci a vyřizování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „vnitřní oznamovací systém“).
Cílem zavedení vnitřního oznamovacího systému je umožnit oznamovatelům bezpečně podávat oznámení o protiprávním jednání, a následně jim zajistit ochranu před možnými odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele nebo jiných subjektů, a současně napomáhat boji proti korupci a prevenci protiprávního jednání obecně.

Oznámení od oznamovatele protiprávního jednání může přijmout výlučně příslušná osoba. Přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je zabezpečeno tak, aby se s obsahem oznámení mohla seznámit pouze příslušná osoba.

Oznámení lze podat:

a)         písemně, v listinné podobě předat osobně,

b)         písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo dopisem s doručenkou,

c)         písemně elektronicky do datové schránky cyamu7q

d)         písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: sobotka@zus-jihlava.cz

e)         ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.

f)         ústně telefonicky, na telefon č. 604 878 751Na oznámení v listinné podobě se uvede, že je určeno pouze k rukám příslušné osoby.

Telefonické oznámení se uskutečňuje prostřednictvím přímého telefonního spojení s příslušnou osobou.

Oznámení v elektronické podobě je možné učinit prostřednictvím e-mailové schránky, k níž je zajištěn přístup pouze příslušné osoby.

Příslušnou osobou pro Základní uměleckou školu Jihlava je statutární zástupce ředitelky.


Kontaktní údaje pro přijímání oznámení statutárním zástupcem ředitelky ZUŠ Jihlava:
Telefonní číslo: 604 878 751
E-mailová adresa: sobotka@zus-jihlava.cz