Taneční obor

Taneční obor ZUŠ Jihlava se profiluje jako obor, který umožňuje žákům v průběhu systematického a soustavného vzdělávání odborně rozvíjet jejich pohybové schopnosti, tvořivost, hudební, prostorové a sociální cítění. Žáci jsou vedeni k přirozenému kultivovanému pohybovému projevu. K pochopení zákonitostí pohybu se seznamují se stavbou lidského těla a adekvátní odbornou terminologií. V současné době probíhá vyučování v TO v přípravném studiu, v I. a II. stupni základního studia a ve studiu pro dospělé (SPD ).
 
  • taneční obor se u nás orientuje na současný tanec.
  • žáci si osvojují současnou techniku, dozvídají se o taneční kompozici, kontaktní improvizaci.
  • důležitou součástí předmětu současný tanec je taneční improvizace, jejímž prostřednictvím si žáci zkoušejí a zároveň se tak i učí zvládnout určitý pohybový princip, objevují svůj vlastní osobitý projev.

V prvních ročnících I. stupně základního studia procházejí děti pohybovou a taneční průpravou, v níž formou jednoduchých pohybových, tanečních a hudebních her získávají základní pohybové dovednosti a hudební znalosti, učí se správnému držení těla, seznamují se s rytmem, tempem, dynamikou, prostorem. Ve vyšších ročnících se kromě současného tance studuje i klasická taneční technika a lidový tanec. Na II. stupni základního studia se vyučuje také tanec historický (převážně z období renesance).

V průběhu roku pořádá TO veřejná vystoupení (divadlo Na Kopečku, Horácké divadlo), zúčastňuje se různých tanečních přehlídek a vystoupení mimo Jihlavu. Součástí výuky v TO jsou také taneční soustředění – jednodenní, víkendová, či týdenní prázdninové. Při realizaci jednotlivých představení spolupracuje TO i s ostatními obory na škole.