Šablony ZUŠ Jihlava

Název projektu: ŠABLONY 2022 ZUŠ Jihlava

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001190

Podpořeno z Operačního programu Jan Ámos Komenský

Doba realizace: 1.8.2022 – 31.7.2025

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Specifické cíle projektu:

  1. Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání
  2. Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností

Aktivity projektu:

1. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZUŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ:

Cílem této aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZUŠ pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

3. Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ:

Cílem této aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZUŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.

Aktivita zároveň cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

4. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZUŠ:

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní umělecké školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace základních uměleckých škol.


                                                                                                

 

Název projektu: Šablony ZUŠ Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010151
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Doba realizace projektu: 1. 8. 2018 – 31. 10. 2020
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
Personální podporu zaměstnanců, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ, rozvojové aktivity ZUŠ a spolupráci s rodiči žáků ZUŠ a veřejností.


Aktivity projektu:

1. Projektové dny (ve škole i mimo školu:

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.
Projektovou výuku dále charakterizuje:

  • důraz na aktivizační metody výuky;
  • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
  • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;
  • důraz na praktickou využitelnost poznatků;
  • důraz na mezipředmětovou spolupráci.

2. Komunitně osvětová témata:

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní umělecké školy.
ZUŠ zorganizuje volnočasové komunitní osvětové setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností za pomoci odborníka nebo odborného týmu (organizace, spolku apod.). Žáci ze školy se mohou do aktivity zapojit jako diváci nebo i jako samotní aktéři.

3. Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací - personální podpora ZUŠ:

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám (dále také: Koordinátor spolupráce školy, či koordinátor).
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ:

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

5. Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ:

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol.
Podmínkou je vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogických pracovníků.  Pedagogové se v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka, budou scházet s cílem plánovat, realizovat (pozorovat) a reflektovat aktivity v jedné z výše uvedených tematických variant.

6. Tandemová výuka v ZUŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol (a pedagogických pracovníků středních škol a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. 

7. Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
Aktivita je určena pro pedagoga ZUŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Pro každou vyučovací hodinu proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Spolupráce pedagoga a odborníka z praxe může probíhat napříč vzdělávacími obory a ročníky.